Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Exclusieve toepassing van onze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contractuele overeenkomsten. Elke tegenstrijdige clausule zal onuitvoerbaar zijn, behalve als deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard is.

2. Offertes en bestekken
De prijzen in onze offertes zullen kunnen gewijzigd worden tot de aanvaarding van de bestelling volledig is. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze prijzen uitgedrukt exclusief BTW of enige andere taksen. Onze offertes en bestekken omvatten slechts die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke vraag van bijkomende prestaties en leveringen zal als supplement worden gefactureerd.

3. Prijs en betaling
Tenzij er een bijzondere betalingsvoorwaarde bestaat, zijn alle leveringen betaalbaar contant op basis van het weeg- of leveringsdocument, vóór lading , als de levering plaatsvindt in onze vestigingen, en vóór lossen in het tegengestelde geval. Tenzij er een bijzondere betalingsvoorwaarde bestaat, zijn de prestaties betaalbaar vanaf hun uitvoering, op eenvoudig vertoon van een uitvoeringsbon.
De geleverde goederen blijven ons eigendom tot op de volledige betaling van de prijs. De overdracht van de risico 's aan de klant vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken en/of de levering van de goederen vordert.

4. Acceptatie van de leveringen en prestaties
Zichtbare gebreken aan de geleverde goederen of prestaties zijn geaccepteerd behoudens schriftelijk voorbehoud op het weeg-, leverings-, of uitvoeringsdocument, naar behoren getekend door onze vertegenwoordiger.
Verborgen gebreken moeten worden aangegeven zodra ze verschijnen en moeten worden vastgesteld op tegenspraak, met duidelijke omschrijving van de gebreken, op straffe van verval van het recht op klacht. Behoudens uitdrukkelijke erkenning onzerzijds, rust de bewijslast van het gebrek op de klant.

5. Aansprakelijkheidsgrens
Onze verantwoordelijkheid is altijd beperkt, volgens onze keuze, tot de vervanging of de terugbetaling, van het gebrekkige geleverde goed of dienst.

6. Uitvoeringstermijnen
Behoudens bijzondere voorwaarde, worden de uitvoeringstermijnen slechts ten indicatieve titel gegeven. Eventuele laattijdigheid leidt noch tot opzegging van de overeenkomst noch tot schadevergoeding.
Bovendien zijn de uitvoeringstermijnen ambtshalve verlengd :
- in geval van laattijdige betaling ;
- als de informatie noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst ons niet werden doorgegeven of onjuist blijken;
- in geval van wijziging van de uitvoeringsvoorwaarden, of wijzigende of bijkomende bestelling;
- in geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals stakingen, ongevallen met machines of gereedschap, buiten dienst stellen van onderdelen in productie, vertraging van onze eigen leveranciers, enz.

7. Boetebeding en interest
Onze leveringen en prestaties zijn betaalbaar contant. In geval van wanbetaling :
a) Zal het niet betaalde bedrag rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met 15%, met een minimum van 50€, en dit ten titel van schadevergoeding krachtens overeenkomst, forfaitair en onherleidbaar.
b) Zal het in die termen totale verschuldigde bedrag, inclusief vermeerdering, rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest brengen aan een interestvoet van 9,5% per jaar vanaf de vervaldatum.

8. Normen, overeenkomsten en toepasselijk recht
Behoudens bijzondere tegenstrijdige voorwaarde, moeten onze geleverde goederen slechts conform zijn aan de gemiddelde waarden van de NIT 205 van het WTCB.
Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Ondertekend op 19 mei 1956 te Genève, goedgekeurd door de wet van 4 september 1962) is van toepassing op onze leveringen en transporten.
Het Belgische recht is het enige toepasselijke recht in geval van geschil.

9. Rechtsgebied
Enkel de rechtbanken van Malmedy zijn bevoegd om eventuele geschillen te beslechten waarin wij betrokken zijn.
Riche en quartz il possède de bonnes propriétés mécaniques ;
de sa texture offre une remarquable diversité d’aspects rouille, gris et bleu issus de l’oxydation de la pierre ...
La pierre de la Salm est un schiste bleuté aux reflets brunâtres d’une beauté remarquable.
Il se décline aussi en pierre de construction et de jardin.
Soucieuse de l’environnement, la s.p.r.l. Nelles Recyclage exploite depuis 1998 une entreprise de recyclage de matériaux provenant de la construction et des travaux de voirie.